Dạng bài tập

Dạng 1. Xác định quần thể có đạt trạng thái cân bằng Hacđi – Vanbec không

Với một quần thể P: xAA + yAa +zaa = 1

Bước 1: Tính: pA và q(tương tự như cách tính tần số alen của quần thể tự phối).

Bước 2: Kiểm tra sự cân bằng của quần thể : 

+ Nếu p +q = 1 và 2pq = y → Quần thể cân bằng

+ Nếu khai căn của x cộng với khai căn của z = 1 → quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền.

+ Nếu x.z = (y/2)2 → Quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền

Lưu ý: Nếu 1 quần thể chưa đạt trạng thái cân bằng di truyền thì chỉ sau 1 thế hệ ngẫu phối quần thể sẽ đạt trạng thái cân bằng di truyền.

Dạng 2. Xác định tần số alen, thành phần kiểu gen của 1 quần thể đã đạt trạng thái cân bằng di truyền: p2AA+ 2pqAa + q2aa = 1

- Nếu biết cấu trúc di truyền của quần thể là: D (AA) + H (Aa) + R (aa) = 1. Thì tần số alen A là:

+ Nếu đề bài cho biết tỉ lệ kiểu hình lặn:

+ Nếu đề bài cho biết tỉ lệ kiểu hình trội

+ Nếu đề bài cho biết tỉ lệ kiểu gen AA

- Xác định được tần số alen → Xác định được thành phần kiểu gen của quần thể theo đẳng thức Hacđi-Vanbec.A