Các dạng bài tập

Dạng 1: Xác định dạng đột biến.

Cách giải:

+ Xác định cấu trúc NST trước khi xảy ra đột biến và sau đột biến

+ Nắm vững đặc điểm của các dạng đột biến cấu trúc để xác định dạng đột biến

Dạng 2. Xác định tỉ lệ giao tử đột biến cấu trúc.

Khi NST chưa nhân đôi nếu cặp NST tương đồng nếu có 1 chiếc bị đột biến cấu trúc thì thì

+ Tỉ lệ sinh giao tử đột biến ở cặp NST này là ½

+ Tỉ lệ sinh giao tử không đột biến ở cặp NST này là ½

Ví dụ : A là NST không bị đột biến , a là NST bị đột biến

Ta có: Aađb → Giảm phân →  A, ađb

Sau khi NST đã nhân đôi nếu 1 cromatit trong cặp tương đồng bị đột biến cấu trúc thì

+ Tỉ lệ sinh ra giao tử đột biến ở cặp NST này là 1/4

+ Tỉ lệ sinh ra giao tử không đột biến là 3/4

Ví dụ A là NST không bị đột biến, a là NST bị đột biến ta có:

AA → Nhân đôi → AAAA →AAAađb → Giảm phân → A, A, A, ađb

Với trường hợp có 2 NST đột biến trở lên

Do sự phân ly độc lập và tổ hợp ngẫu nhiên của NST trong giảm phân nên tỉ lệ giao tử chung bằng tích tỉ lệ giao tử riêng của từng NST.