Đánh giá

- Liên minh châu Âu chiếm ¼ GDP kinh tế thế giới.

- Hoạt động hiệu quả.

=> Liên minh châu Âu được đánh giá là tổ chức liên kết kinh tế, chính trị khu vực lớn nhất thế giới.