danh pháp của este

1. Nếu ancol đơn chức R’OH

Tên este = tên gốc hidrocacbon R’+ tên gốc axit ("ic" → "at")

Ví dụ:

CH3COOC2H5:                        etyl axetat

CH2=CH-COO-CH3:                metyl acrylat

H-COO-CH(CH3)-CH3 :           iso propyl fomat

2. Nếu ancol đa chức

Tên este = tên ancol + tên gốc axit ("ic" → "at")