Danh pháp ester

1. Nếu alcohol đơn chức R’OH

Tên ester = tên gốc hydrocarbon R’+ tên gốc acid ("ic" → "ate")

VD:

CH3COOC2H5:                 ethyl acetate

CH2=CH-COO-CH3:       methyl acrylate

H-COO-CH(CH3)-CH3    isopropyl fomate

2. Nếu alcohol đa chức

Tên ester = tên alcohol + tên gốc acid ("ic" → "ate")

VD: 

ethylene glycol diacetate

Một số gốc acid, hydrocarbon và ester thường gặp :

Một số gốc hydrocarbon, acid và ester thường gặp

Bài tập áp dụng: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là

A. Ethyl acetate          B. Methyl propionate

C. Methyl acetate        D. Propyl acetate

Lời giải : Tên ester = tên gốc hydrocarbon CH3 + tên gốc acid CH3CH2 ("ic" → "ate")

Vậy tên gọi của X là: Methyl propionate

Đáp án: B