Dấu hiệu nhận biết thì tương lai hoàn thành

Trong câu có các cụm từ sau:

By + thời gian trong tương lai

By the end of + thời gian trong tương lai

By the time …

Before + thời gian trong tương lai

Ex:

By the end of this month, I will have taken an English course. 

(Cho tới cuối tháng này thì tôi đã tham gia một khóa học Tiếng Anh rồi.)