Di nhập gen (dòng gen – gene flow)

Di nhập gen là hiện tượng trao đổi gen thông qua việc di-nhập cư của các cá thể hay các giao tử giữa các quần thể.

Nguyên nhân: do các quần thể trong cùng một loài không cách li hoàn toàn với nhau.

Vai trò và hậu quả:

Các cá thể nhập cư có thể mang đến các loại alen khác nhau:

+ Nếu mang đến các loại alen mới → làm phong phú thêm vốn gen của quần thể. 

+ Nếu mang đến các loại alen đã có sẵn → làm thay đổi tần số của các alen trong quần thể gốc.

→ Tương tự như vậy, khi các cá thể di cư ra khỏi quần thể → làm thay đổi tần số của các alen trong quần thể gốc.

Làm thay đổi tần số alen một cách ngẫu nhiên, vô hướng.

Di nhập gen có khuynh hướng làm giảm sự sai khác di truyền giữa các quần thể. Nếu đủ lớn, nó có thể làm sát nhập (hợp nhất)  các quần thể lân cận với nhau thành 1 quần thể với vốn gen chung.