Điện trở của dây dẫn

Điện trở của dây dẫn được xác định bằng công thức:

\(R = \rho \dfrac{l}{S}\)

Trong đó:

+ R: điện trở của dây dẫn \(\left( \Omega  \right)\)

+ \(\rho \): điện trở suất của dây \(\left( {\Omega m} \right)\)

+ \(l\): chiều dài dây (m)

+ S: tiết diện của dây \(\left( {{m^2}} \right)\)