Điều chế polymer

Điều chế polymer

Một số ví dụ:

* Phản ứng trùng hợp

* Phản ứng đồng trùng hợp của một hỗn hợp monomer:

 Ví dụ: 

* Phản ứng trùng ngưng

Bài tập áp dụng:

Bài 1: Điều kiện của monomer để tham gia phản ứng trùng hợp là phân tử phải có

A. liên kết kết bội.

B. vòng không bền. 

C. hai nhóm chức khác nhau.

D. A hoặc B.

Lời giải: Điều kiện của monomer để tham gia phản ứng trùng hợp là phân tử phải có vòng không bền hoặc hai nhóm chức khác nhau (xem lại lí thuyết đại cương polymer)

Đáp án: D

Bài 2: Polymer nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp ?

A. Poly(vinylchloride).

B. Polysaccharide.

C. Protein.

D. Nylon-6,6.

Hướng dẫn giải

Polymer được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp là poly (vinyl clorua)

Đáp án: A

Bài 3: Polymer nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng

A. Poly(methyl methacrylate).

B. Poly(hexamethylene -adipamide)

C. Poly(vinyl chloride).

D. Poly(butadiene - styrene)

Lời giải: Poly(methyl meathacrylate) ; poly(vinyl chloride), poly (buthadiene - styrene) điều chế bằng phản ứng trùng hợp

Poly(hexamethylene -adipamide) điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

Đáp án: B