Điều kiện để có sóng dừng trên dây

- Hai đầu là nút sóng:

\(l = k\dfrac{\lambda }{2}{\mkern 1mu} \left( {k \in {N^*}} \right)\)

Số bụng sóng = số bó sóng = k; Số nút sóng = k + 1

- Một đầu là nút sóng còn một đầu là bụng sóng:

\(l = \left( {2k + 1} \right)\dfrac{\lambda }{4}\,\left( {k \in N} \right)\)

Số bó sóng nguyên = k; Số bụng sóng = số nút sóng = k + 1