Định luật Faraday về cảm ứng điện từ

Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch.

\({e_C} = - \dfrac{{\Delta \Phi }}{{\Delta t}}\)
Dấu “-“ biểu thị định luật Len-xơ
Trong trường hợp mạch điện là một khung dây có N vòng dây thì: \({e_C} = - N\dfrac{{\Delta \Phi }}{{\Delta t}}\)