Định luật Ôm cho mạch chứa tụ điện

I- ĐỊNH LUẬT ÔM CHO TOÀN MẠCH

\(I = \dfrac{E}{{{R_N} + r}}\)

II- CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN DUNG CỦA TỤ ĐIỆN

\(\) \(C = \frac{Q}{U}\)

Trong đó:

       + C: Điện dung của tụ điện (F)

       + Q: Điện tích của tụ điện

Dòng điện không đổi không đi qua tụ điện nên có thể bỏ đi những đoạn mạch chứa tụ điện để mạch đơn giản hơn