ĐỊNH NGHĨA ĐẠI TỪ SỞ HỮU

Đại từ sở hữu là những đại từ để chỉ sự sở hữu và được sử dụng thường xuyên nhằm tránh sự lặp từ ỏ những câu phía trước.

Đại từ nhân xưng

Đại từ sở hữu

I

Mine

We

Ours

You

Yours

He

His

She

Hers

It

Its

They

Theirs

Ví dụ:

Her house is wide. Mine is narrow (Nhà của cô ấy rộng. Nhà của tôi hẹp.)

Ở đây đại từ sở hữu được sử dụng với vai trò là 1 chủ ngữ của câu thứ hai. Nhằm thay thế cho danh từ ngôi nhà ở câu thứ nhất, tùy nhiên nhấn mạnh sự sở hữu là “của tôi” chứ không phải “của cô ấy” như ở câu thứ nhất.