Định nghĩa ester

1. Định nghĩa

Khi ta thay thế nhóm (-OH) trong phân tử carboxylic acid ROOH bằng gốc (-OR') thì thu được hợp chất mới gọi là ester RCOOR’.

RCOOH  → R - COOR' (R' ≠ H)

Phản ứng minh hoạ

Ví dụ: \(C{H_3}COOH{\text{ }} + {\text{ }}{C_2}{H_5}OH\,\,\,\underset{{}}{\overset{{{H_2}S{O_4},\,{t^o}}}{\longleftrightarrow}}\;\,\,C{H_3}COO{C_2}{H_{5\;}}\; + {\text{ }}{H_2}O\)

Chú ý: Cách viết khác của ester

R - COO - R' hoặc R' - OOC - R  hoặc R' - OCO - R (R'≠ H)

Trong đó R là gốc xuất phát từ acid, còn R' là gốc xuất phát từ alcohol

2. Công thức của ester đa chức

Số lượng nhóm -COO- chính là số chức của ester, nó phụ thuộc vào số chức của acid và alcohol.

Công thức tổng quát của este đa chức

Bài tập áp dụng:
Bài 1:
 Hãy chọn định nghĩa đúng trong các định nghĩa sau:

A. Ester là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm chức –COO- liên kết với gốc R và R’

B. Ester là hợp chất sinh ra khi thế nhóm –OH trong nhóm COOH của phân tử acid bằng nhóm -OR'.

C. Ester là sản phẩm phản ứng khi cho rượu tác dụng với carboxylic acid.

D. Ester là sản phẩm phản ứng khi cho rượu tác dụng với acid.

Lời giải: Khi ta thay thế nhóm (-OH) trong phân tử carboxylic acid ROOH bằng gốc (-OR') thì thu được hợp chất mới gọi là ester RCOOR’.

=> Đáp án: B

 

Bài 2: Chất nào sau đây là ester?

A. C2H5OC2H5         B. CH3COCH3

C. C2H5Cl                D. CH3COOC2H5

Lời giải: Cách viết của ester: R - COO - R' hoặc R' - OOC - R  hoặc R' - OCO - R (R'≠ H)

            $ \Rightarrow $ CH3COOC2H5 là ester

=> Đáp án D