ĐỊNH NGHĨA LIÊN TỪ

Conjunction có nghĩa là liên từ được dùng để liên kết hai từ, cụm từ hoặc liên kết hai mệnh đề lại với nhau. 

Ví dụ: 

She is beautiful and kind.

Because I wake up late, I am late for school.