ĐỊNH NGHĨA TÍNH TỪ SỞ HỮU

Tính từ sở hữu thể hiện tính chất sở hữu của người hoặc vật với danh từ đi sau nó. Tính từ sở hữu tùy thuộc chủ sở hữu.

Đại từ nhân xưng

Tính từ sở hữu

I

My

You

Your

He

His

She

Her

It

Its

We

Our

They

Their


Các tính từ sở hữu luôn đi trước danh từ mà nó sở hữu và các danh từ này không có mạo từ đi theo.

Ví dụ: 

- my mother (Mẹ của tôi)

- his work (công việc của anh ta)

- our office (cơ quan của chúng tôi)

- your good friend (người bạn tốt của bạn)