Độ âm điện, bán kính nguyên tử

- Độ âm điện: đặc trưng cho khả năng hút e của nguyên tử đó khi tạo thành liên kết hóa học.

+ Trong cùng 1 chu kì : độ âm điện tăng dần theo chiều tăng điện tích hạt nhân

+  Trong cùng 1 nhóm : độ âm điện giảm dần theo chiều tăng điện tích hạt nhân

+ Cần nhớ thứ tự độ âm điện 4 nguyên tử có độ âm điện lớn nhất: F > O > Cl > N

+ Trong cùng 1 chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, bán kính nguyên tử giảm dần.

Giải thích: Trong cùng 1 chu kì, theo chiều tăng điện tích hạt nhân => độ âm điện tăng => lực hút giữa hạt nhân với e ngoài cùng tăng => bán kính nguyên tử giảm.

- Trong cùng một nhóm A, theo chiều tăng điện tích hạt nhân, bán kính nguyên tử tăng dần.

Giải thích: Trong cùng 1 nhóm. theo chiều tăng điện tích hạt nhân => số lớp e tăng => bán kính nguyên tử tăng.

Ví dụ: Trong một chu kỳ, khi điện tích hạt nhân tăng dần thì

A. bán kính nguyên tử tăng dần, tính phi kim giảm dần. 

B. bán kính nguyên tử tăng dần, tính phi kim tăng dần.

C. bán kính nguyên tử giảm dần, tính kim loại tăng dần.

D. bán kính nguyên tử giảm dần, tính phi kim tăng dần.

Lời giải:

Trong một chu kỳ, khi điện tích hạt nhân tăng dần thì bán kính nguyên tử giảm dần, tính phi kim tăng dần.

=> Đáp án: D

  • Lý thuyết liên quan

    Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học - ĐGNL Hồ Chí Minh --- Xem chi tiết tại đây.