Độ lệch pha của điện áp và dòng điện

- Đặt \(\varphi  = {\varphi _u} - {\varphi _i}\) được gọi là độ lệch pha của điện áp và dòng điện trong mạch:

+ Nếu \(\varphi  > 0\) thì khi đó điện áp nhanh pha hơn dòng điện.

+ Nếu \(\varphi  < 0\) thì khi đó điện áp chậm pha hơn dòng điện.

- Nếu điện áp vuông pha với dòng điện, đồng thời tại hai thời điểm \({t_1},{t_2}\) điện áp và dòng điện có các cặp giá trị tương ứng là: \({u_1},{i_1}\) và \({u_2},{i_2}\) thì ta có:

\({\left( {\dfrac{{{u_1}}}{{{U_0}}}} \right)^2} + {\left( {\dfrac{{{i_1}}}{{{I_0}}}} \right)^2} = {\left( {\dfrac{{{u_2}}}{{{U_0}}}} \right)^2} + {\left( {\dfrac{{{i_2}}}{{{I_0}}}} \right)^2} \to \dfrac{{{U_0}}}{{{I_0}}} = \sqrt {\dfrac{{u_1^2 - u_2^2}}{{i_1^2 - i_2^2}}} \)