Đọc biểu đồ cột

1. Đọc biểu đồ cột

+ Nhìn theo một trục (ngang hoặc đứng) để đọc danh sách các đối tượng thống kê.

+ Nhìn theo trục còn lại để đọc số liệu thống kê tương ứng với các đối tượng đó.

+ Lưu ý thang đo của trục số liệu khi đọc các số liệu.

2. Ví dụ

Biểu đồ cột thể hiện các môn thể thao yêu thích của học sinh lớp 6A:

Đọc biểu đồ cột:

Trục ngang: Tên các môn thể thao

Trục đứng: Số học sinh chọn môn thể thao

Cột bóng đá: Cao 18 nên số học sinh thích môn này là 18 bạn

Cột cầu lông: 8 bạn

Cột bóng bàn: 2 bạn

Cột đá cầu: 4 bạn

Cột bóng rổ: có chiều cao nằm giữa 6 và 8 nên có 7 bạn thích.

Từ biểu đồ cột lập bảng thống kê:

 

Môn thể thao

Bóng đá

Cầu lông

Bóng bàn

Đá cầu

Bóng rổ

Số học sinh chọn

18

8

2

4

7