Đọc biểu đồ tranh

1. Lý thuyết

Biểu đồ tranh sử dụng biểu tượng hoặc hình ảnh để biểu diễn dữ liệu

Một biểu tượng (một hình ảnh) có thể thay thế cho một số các đối tượng.

Cách đọc biểu đồ tranh:

Bước 1: Xác định biểu tượng (hình ảnh) có thể thay thế cho bao nhiêu đối tượng.

Bước 2: Lấy số lượng nhân với số thay thế vừa xác định để tìm số liệu cho đối tượng tương ứng.

2. Ví dụ

Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số ti vi (TV) bán được qua các năm của 1 siêu thị điện máy.

Trong bảng trên có các hình:  và  đều là các biểu tượng thay thế cho số lượng ti vi.

 thay thế cho 500 ti vi

 thay thế cho 250 ti vi.

Trong hàng thứ hai:

Năm 2016 có hai  nên số ti vi năm 2016 là 2.500=1000 ti vi.

Năm 2017: 3.500=1500 ti vi.

Năm 2018: có 1 hình  và 1 hình nên có 500+250=750 ti vi.

Năm 2019: 4.500=2000 ti vi

Năm 2020: 6.500=3000 ti vi