Đọc lát cắt địa hình

Lát cắt địa hình là hình vẽ biểu hiện được đầy đủ hình dáng và độ cao của các loại địa hình dọc theo một đường (tuyến) cắt nhất định.

- Hướng dẫn đọc lát cắt địa hình:

+ Xác định được điểm bắt đầu và điểm cuối của lát cắt.

+ Từ hai điểm mốc này, biết được hướng lát cắt, những điểm độ cao, dạng địa hình đặc biệt, biến đổi độ dốc của địa hình.

+ Mô tả sự thay đổi của địa hình từ điểm đầu đến điểm cuối lát cắt.

+ Dựa vào tỉ lệ lát cắt, tính khoảng cách giữa các địa điểm.

  • Lý thuyết liên quan

    Thực hành đọc địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản - Sách CTST --- Xem chi tiết tại đây.

    Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản - Sách CD --- Xem chi tiết tại đây.