Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn

Lược đồ địa hình tỉ lệ lớn là lược đồ thể hiện đặc điểm địa hình (độ cao, độ dốc,...) của một khu vực có diện tích nhỏ bằng các đường đồng mức và màu sắc.

- Đường đồng mức:

+ Là đường nối liền những điểm có cùng độ cao.

+ Các đường đồng mức cách nhau một độ cao đều gọi là khoảng cao đều.

+ Các đường đồng mức ngày càng gần nhau, địa hình càng dốc, các đường đồng mức cách xa nhau, địa hình càng thoải.

- Hướng dẫn đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn:

+ Xác định được các đường đồng mức có khoảng cao đều cách nhau bao nhiêu mét.

+ Tính độ cao của các địa điểm trên lược đồ.

+ Căn cức vào độ cao gần hay xa nhau của đường đồng mức, biết được độ dốc của địa hình.

+ Căn cứ vào tỉ lệ lược đồ, tính khoảng cách thực tế giữa các điểm.

  • Lý thuyết liên quan

    Thực hành đọc địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản - Sách CTST --- Xem chi tiết tại đây.

    Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản - Sách CD --- Xem chi tiết tại đây.