ĐỌC MỘT SỐ BẢN ĐỒ THÔNG DỤNG

- Đọc tên bản đồ để biết nôi dung và lãnh thổ thể hiện

- Biết tỉ lệ bản đồ để có thể đo khoảng cách giữa các đối tượng

- Đọc bảng chú giải để nhận biết các đối tượng trên bản đồ

- Xác định các đối tượng địa lí cần quan tâm trên bản đồ

- Trình bày mối quan hệ của các đối tượng địa lí.