Đơn vị độ dài

- Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước Việt Nam là mét (m).

- Một số đơn vị là ước số và bội số thập phân của đơn vị mét thường gặp là:

1 milimet (mm) = 0,001 m (1 m = 1000 mm)

1 xentimet (cm) = 0,01 m (1 m = 100 cm)

1 đêximet (dm) = 0,1 m (1 m = 10 dm)

1 kilômet (km) = 1000 m (1 m = 0,001 km)

- Ngoài ra, ở một số quốc gia còn dùng các đơn vị khác như:

+ 1 in (inch) = 2,54 cm

+ 1 dặm (mile) = 1609 m \(\left( { \approx 1,6km} \right)\)