Dòng nước và ion khoáng đi từ đất vào mạch gỗ của rễ

Dòng nước và ion khoáng đi từ đất vào mạch gỗ của rễ theo 2 con đường: gian bào và tế bào chất.

  • Lý thuyết liên quan

    Bài tập sự hấp phụ và vận chuyển vật chất trong cây - ĐGNL Hà Nội --- Xem chi tiết tại đây.

    Bài tập sự hấp thu và vận chuyển vật chất ở thực vật - ĐGNL Hồ Chí Minh --- Xem chi tiết tại đây.