Đồng vị

Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số neutron, do đó số khối A của chúng khác nhau.

Ví dụ: 

Nguyên tố Hydrogen có 3 đồng vị là \({}_1^1H\,\,(protium)\,\,;\,{}_1^2H(deut{\text{er}}ium)\,\,;\,\,{}_1^3H(tritium)\)

Ví dụ minh hoạ: Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là những nguyên tử:

A. Có cùng số neuton nhưng khác nhau về số proton

B. Có cùng số proton nhưng khác nhau về số neutron

C. Có cùng số proton nhưng khác nhau về số electron

D. Có cùng số proton và có cùng số khối A

Lời giải:

Các em chú ý đọc kỹ khái niệm về đồng vị là các nguyên tố cùng số proton nhưng khác nhau về số neutron

Đáp án: B