FUTURE PERFECT CONTUNUOUS TENSE (Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn)

1. Form:

2. Usage:

- Dùng để diễn tả một hành động xảy ra từ hiện tại tiếp diễn liên tục đến một thời điểm cho trước trong tương lai.

Eg:  I will have been studying English for 10 years by the end of next month.

Ta thấy việc học tiếng Anh bắt đầu trước thời điểm nói kéo dài liên tục đến cuối tháng tới là được 10 năm. Vậy ta sẽ sử dụng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn để diễn đạt.

3. Adverb:

+ For + khoảng thời gian + by/ before + mốc thời gian trong tương lai

Eg: + for 2 years by the end of this month (được 2 năm cho tới cuối tháng này)

       + for 3 hours by the time she arrives (được 2 tiếng đồng hồ cho tới lúc cô ấy đến)

      + for 2 days before the time my parents comes back tomorrow. (được 2 ngày trước lúc bố mẹ tôi quay về vào ngày mai)