Ghép nguồn điện thành bộ mắc hỗn hợp đối xứng (các nguồn giống nhau)

- Suất điện động bộ nguồn: \({E_b} = mE\)

- Điện trở trong bộ nguồn: \({r_b} = \dfrac{{m{\rm{r}}}}{n}\)

- Tổng số nguồn trong bộ nguồn: N = n.m

- Cường độ dòng điện trong mạch: \(I = \dfrac{{NE}}{{m{\rm{r + nR}}}}\)