Ghép nguồn điện thành bộ mắc nối tiếp

- Suất điện động bộ nguồn: \({E_b} = {E_1} + {E_2} + {E_3} + ... + {E_n}\)

- Điện trở trong của bộ nguồn: \({r_b} = {r_1} + {r_2} + {r_3} + ... + {r_n}\)

- Nếu có n nguồn giống nhau: \(\left\{ \begin{array}{l}{E_b} = n.E\\{r_b} = n.r\end{array} \right.\)