Ghép nguồn điện thành bộ mắc song song (các nguồn giống nhau)

- Suất điện động bộ nguồn: \({E_b} = E\)

- Điện trở trong bộ nguồn: \({r_b} = \dfrac{r}{n}\)