Giá trị hiệu dụng

- Ngoài ra, đối với dòng điện xoay chiều, các đại lượng như điện áp, suất điện động, cường độ dòng điện,…cũng là hàm số sin hay cosin của thời gian.

- Các đại lượng có giá trị hiệu dụng:

\(I = \dfrac{{{I_0}}}{{\sqrt 2 }};\,U = \dfrac{{{U_0}}}{{\sqrt 2 }};\,E = \dfrac{{{E_0}}}{{\sqrt 2 }}\)

- Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R trong thời gian t nếu có dòng điện xoay chiều \(i = {I_0}\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\) chạy qua là: \(Q = P.t = \dfrac{{I_0^2}}{2}Rt\)

- Công suất tỏa nhiệt trên R khi có dòng điện xoay chiều chạy qua là: \(P = {I^2}R\)