Grammar – Thì hiện tại hoàn thành & V-ing và nguyên thể của động từ

I. PRESENT PERFECT TENSE (Thì hiện tại hoàn thành)

1. Form

2. Usage

-  Hành động vừa mới xảy ra, vừa mới kết thúc, thường đi với trạng từ “just”      

  Eg. We have just bought a new car.

-Hành động bắt đầu từ quá khứ , còn kéo dài đến hiện tại và có khả năng tiếp tục ở tương lai.           

Eg. You have studied English for five years.

-Hành động xảy ra trong quá khứ mà không biết rõ thời gian.

Eg. I have gone to Hanoi.

-Hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần ở quá khứ.

Eg. We have seen Titanic three times.

-Dùng sau những từ so sánh ở cấp cao nhất.( trong lời bình phẩm)

Eg. It’s the most boring film I’ve ever seen.

- Dùng với This is the first/ second time, it’s the first time.........

Eg. This is the first time I’ve lost my way.

-Dùng với “this morning/ this evening/ today/ this week/ this term”...... khi những thời gian này vẫn còn trong lúc nói.

Eg. I haven’t seen Joana  this morning . Have you seen her?

  • Note : - Gone to khác với Been to.

Eg. Marry has gone to Paris (đang ở hoặc đang trên đường đến Pari)

       Marry has been to Paris (đã đến nhưng bây giờ không còn ở Pari)

3. Adverbs

- just, recently, lately :gần đây, vừa mới

- ever :đã từng

- never :chưa bao giờ

- already :rồi

- yet: chưa (dùng trong câu phủ định và nghi vấn)

- since :từ khi (chỉ thời điểm mà hành động bắt đầu)

- for : khoảng (chỉ khoảng thời gian của hành động )

- so far = until now = up to now = up to the present : cho đến nay, cho đến tận bây giờ

II. GERUNDS AND INFINITIVES

Chúng ta sử dụng V-ing và V-inf để diễn tả mục đích của cái gì đó.

Infinitives: use sth/ sth is used + to-V

Gerunds: for + V-ing

Eg: A ruler is used to draw straight lines.

A ruler is used for drawing straight lines.

We can use a ruler to draw straight lines.