GRAMMAR - UNIT 6 - ADJECTIVE + TO V/ ADJECTIVE + THAT CLAUSE

TÍNH TỪ ĐI THEO SAU BỞI TO V HOẶC MỆNH ĐỀ VỚI THAT