Hệ số công suất

- Khái niệm hệ số công suất

Đại lượng cosφ trong công thức tính công suất \({\bf{P}}{\rm{ }} = {\rm{ }}{\bf{UIcos}}\varphi \) được gọi là hệ số công suất của mạch điện xoay chiều.

- Công thức tính hệ số công suất

Theo khái niệm hệ số công suất ta có \({\rm{cos}}\varphi {\rm{ = }}\dfrac{P}{{UI}} = \dfrac{{2P}}{{{U_0}{I_0}}}\)

Theo giản đồ ta có:

\(cos\varphi  = \dfrac{{{U_R}}}{U} = \dfrac{R}{Z}\)(*)

(*) là công thức tính giá trị của hệ số công suất trong các bài toán thường gặp.

- Biểu thức tính công suất khi mạch có R

Ta có:

\(P = UIcos\varphi  = {\rm{ }}UI\dfrac{R}{Z} = \dfrac{U}{Z}IR = {I^2}R\)

  • Lý thuyết liên quan

    Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất - ĐGNL Hồ Chí Minh --- Xem chi tiết tại đây.

    Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều - Hệ số công suất - ĐGNL Hà Nội --- Xem chi tiết tại đây.