Hiện tượng ngày - đêm dài ngắn theo mùa

* Thời gian ban ngày và ban đêm có sự thay đổi theo mùa

- Từ sau ngày 21-3 đến trước ngày 23-9, bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời, mọi nơi ở bán cầu Bắc đều có ngày dài đêm ngắn. Cùng thời gian này, mọi nơi ở bán cầu Nam đều có đêm dài ngày ngắn. 

- Từ sau ngày 23-9 đến trước ngày 21-3, bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời, mọi nơi ở bán cầu Nam có ngày dài đêm ngắn. Cùng thời gian này, mọi nơi ở bán cầu Bắc đều có đêm dài ngày ngắn. 

- 21 – 3 (Xuân phân) và 23 - 9 (Thu phân), không bán cầu nào ngã về phía Mặt Trời, khắp nơi trên Trái Đất có ngày và đêm dài bằng nhau.

Ví dụ:

Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa

Bán cầu

22/6

22/12

Bắc

BC nóng

Ngày > đêm

BC lạnh

Ngày < đêm

Nam

BC lạnh

Ngày > đêm

BC nóng

Ngày > đêm

* Thời gian ban ngày và ban đêm có sự thay đổi theo vĩ độ

- Xích đạo: ngày luôn dài bằng đêm

- Bán cầu nóng: càng về Cực, ngày càng dài, đêm càng ngắn

- Bán cầu lạnh: càng về Cực, ngày càng ngắn, đêm càng dài

Thời gian ban ngày và ban đêm có sự thay đổi theo vĩ độ

- Từ Vòng Cực về Cực có hiện tượng ngày hoặc đêm dài suốt 24 giờ (ngày địa cực, đêm địa cực)

Vĩ độ

66033’B

740B

850B

900B

Số ngày có ngày dài suốt 24 giờ

1

103

161

186