Hiện tượng nhiệt điện

1. Cặp nhiệt điện – Dòng nhiệt điện – Suất điện động nhiệt điện

Hiện tượng nhiệt điện là hiện tượng tạo thành suất điện động nhiệt điện trong một mạch kín gồm hai vật dẫn khác nhau khi giữ mối hàn ở hai nhiệt độ khác nhau.

Thực nghiệm cho kết quả:

\(E = {\alpha _T}({T_1} - {T_2})\)

Trong đó:

    + T: nhiệt độ (tuyệt đối)

    + αT: hệ số nhiệt điện động (V.K-1)

2. Ứng dụng

Nhiệt kế nhiệt điện và Pin nhiệt điện.