Hiện tượng quang điện

- Định nghĩa: Hiện tượng ánh sáng làm bật các electron ra khỏi mặt kim loại gọi là hiện tượng quang điện (ngoài).

- Định luật về giới hạn quang điện (Định luật quang điện thứ nhất):

Ánh sáng kích thích chỉ có thể làm bật electron ra khỏi một kim loại khi bước sóng của nó ngắn hơn hoặc bằng giới hạn quang điện của kim loại đó.

\(\lambda  \le {\lambda _0}\)

Trong đó:

+ \(\lambda \): bước sóng của ánh sáng kích thích

+ \({\lambda _0}\): giới hạn quang điện

Giới hạn quang điện phụ thuộc vào bản chất của kim loại.