Hiện tượng tạo núi

* Khái niệm: Quá trình tạo núi là kết quả tác động lâu dài, liên tục và đồng thời của những lực sinh ra trong lòng đất (nội lực) và những lực sinh ra ở bên ngoài (ngoại lực).

Mô phỏng hiện tượng tạo núi

* Vai trò của ngoại sinh trong việc làm biến đổi hình dạng của núi

+ Tác động đồng thời của nội sinh, ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi

        - Núi trẻ: tác động của nội sinh mạnh hơn ngoại sinh nên tiếp tục được nâng cao

        - Núi già: tác động của ngoại sinh mạnh hơn nội sinh nên bị bào mòn mạnh

+ Nội sinh, ngoại sinh diễn ra đồng thời, tạo ra các dạng địa hình mới