Hiệu độ âm điện - So sánh các loại liên kết hóa học

* Với ∆x  là hiệu độ âm điện của 2 nguyên tố ta có:

- Nếu 0 ≤ ∆x < 0,4 thì liên kết được gọi là liên kết cộng hóa trị không cực.

- Nếu 0,4 ≤ ∆x < 1,7 thì liên kết được gọi là liên kết cộng hóa trị có cực.

- Nếu ∆x  ≥ 1,7 là liên kết ion

Ví dụ: Xét phân tử HCl có hiệu độ âm điện ∆x = độ âm điện của Cl – độ âm điện của H = 3,16 – 2,2 = 0,96

\( \Rightarrow \) liên kết giữa H và Cl là liên kết cộng hóa trị có cực.

 

* So sánh liên kết cộng hóa trị không cực, cộng hóa trị có cực và liên kết ion

- Giống nhau: Các nguyên tử kết hợp với nhau tạo ra mỗi nguyên tử lớp electron ngoài cùng bền bững giống cấu trúc của khí hiếm (quy tắc bát tử).

- Khác nhau:

So sánh các loại liên kết hoá học