Hình có trục đối xứng

Các hình có tính chất:

Có một đường thẳng  chia hình thành hai phần bằng nhau mà nếu “gấp” hình theo đường thẳng  thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Được gọi là hình có trục đối xứng và đường thẳng  là trục đối xứng của nó.