Hóa trị trong hợp chất ion

* Trong hợp chất ion, hóa trị của một nguyên tố bằng điện tích của ion và được gọi là điện hóa trị của nguyên tố đó.

Ví dụ:Trong phân tử CaCl2, Ca cho 2e tạo thành Ca2+ và Cl nhận 1e tạo thành Cl-

=> Ca có điện hóa trị là 2+ và Cl có điện hóa trị là 1-

* Các nguyên tố thuộc nhóm IA, IIA, IIIA (kim loại) dễ dàng cho đi 1, 2, 3 e ở lớp ngoài cùng nên có điện hóa trị là 1+, 2+, 3+.

Điện hoá trị của nhôm

* Các nguyên tố thuộc nhóm VA, VIA, VIIA (phi kim) dễ dàng nhận thêm 3, 2, 1 e ở lớp ngoài cùng nên có điện hóa trị là 3-, 2-, 1-.

Điện hoá trị của oxi

Bài tập áp dụng: Điện hóa trị của Al trong hợp chất AlCl3 là

A. 3-               B. 1+

C. 1-               D. 3+

Lời giải: Điện hóa trị của Al trong hợp chất AlCl3 là 3+

=> Đáp án: D