Hoocmon kích thích

Hình 1. Tác động của Auxin, Gibêrelin, Xitôkinin