Khái niệm amine

- Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hydrogen trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hydrocarbon ta được amine.

Khái niệm amine

Ví dụ:

CH3NH2 (methylamine);

CH3NHCH3 (dimethylamine) ;

CH2=CHCH2NH2 (allylamine);

C6H5NH2 (phenylamine).

- Công thức chung của dãy đồng đẳng amine: CnH2n+2-2a+kNk. (a: số liên kết pi)

- Amine no đơn chức mạch hở: CnH2n+3N hay CnH2n+1NH2

Bài tập áp dụng: Amin là hợp chất khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3

A. bằng một hay nhiều gốc NH2

B. bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon.

C. bằng một hay nhiều gốc Cl.

D. bằng một hay nhiều gốc ankyl.

Lời giải: Khái niệm amine: Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hydrogen trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hydrocarbon ta được amine.

Đáp án: B