Khái niệm điện trường

- Là một dạng vật chất bao quanh các điện tích và truyền tương tác điện => Biểu hiện của điện trường chính là lực điện

=> Tồn tại điện tích thì xung quanh nó là 1 điện trường

- Để nhận biết được 1 điện trường cần phải đặt một điện tích thử trong nó

=> Mọi điện tích đặt trong điện trường đều chịu tác dụng của lực điện do điện trường gây ra.