Khái niệm dòng điện xoay chiều

- Định nghĩa: Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ dòng điện biến đổi điều hòa theo thời gian (theo hàm cosin hay sin) => Dòng điện xoay chiều thay đổi cả về cường độ và phương chiều.

- Biểu thức: \(i = {I_0}\cos \left( {\omega t + {\varphi _i}} \right)\,(A)\)

Trong đó:

i: giá trị cường độ dòng điện xoay chiều tức thời

\({I_0} > 0\): giá trị cường độ dòng điện cực đại

\(\omega  > 0\): là tần số góc

\(\left( {\omega t + {\varphi _i}} \right)\): pha tại thời điểm t

\({\varphi _i}\): pha ban đầu của dòng điện

- Chu kì, tần số của dòng điện: \(\left\{ \begin{array}{l}T = \dfrac{{2\pi }}{\omega } = \dfrac{1}{f}\,(s)\\f = \dfrac{1}{T} = \dfrac{\omega }{{2\pi }}\,(Hz)\end{array} \right.\)