Khái niệm nhân đôi DNA

Nhân đôi ADN là quá trình tạo ra hai phân tử ADN con có cấu trúc giống hệt phân tử ADN mẹ ban đầu. 

Quá trình nhân đôi có thể diễn ra ở pha S kì trung gian của chu kì tế bào (trong nhân của sinh vật nhân thực) hoặc ngoài tế bào chất (ADN ngoài nhân: ti thể, lục lạp) để chuẩn bị cho phân chia tế bào. 

Nguyên tắc:

Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo các nguyên tắc:  Nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bán bảo toàn, nguyên tắc gián đoạn

Các nguyên tắc trong nhân đôi DNA

Vai trò: giúp cho thông tin di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác được truyền đạt nguyên vẹn.

Các thành phần tham gia:

+ Hai mạch đơn của phân tử ADN mẹ.

+ Các nucleotit tự do trong môi trường (A, T, G, X) để tổng hợp mạch mới và các ribonucleotit A, U, G, X để tổng hợp đoạn mồi. 

+ Hệ thống các enzyme tham gia vào quá trình tái bản gồm: 

Enzyme tham gia nhân đôi DNA