Khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật

- Sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình gia tăng khối lượng và kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.

- Phát triển của cơ thể động vật là quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng, phân hóa tế bào và phát sinh hình thái cơ thể.

- Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

- Dựa vào đặc điểm sinh trưởng và phát triển  ở động vật người ta chia thành các kiểu phát triển ở động vật:

+ Phát triển không qua biến thái

+ Phát triển qua biến thái:

   - Phát triển qua biến thái hoàn toàn

   - Phát triển qua biến thái không hoàn toàn.