Khái niệm tương tác gen

Là sự tác động qua lại giữa hai hay nhiều gen không alen cùng quy định một kiểu hình.

Bản chất: Là sự tương tác giữa các sản phẩm của gen để tạo nên kiểu hình.