Khái niệm xinap

Xinap là nơi tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh hoặc với các tế bào khác

Có 3 kiểu xinap:

+ Xinap giữa TB thần kinh – TB thần kinh.

+ Xinap giữa TB thần kinh – TB cơ.

+ Xinap giữa TB thần kinh – TB tuyến.

Hình 1: Các loại xinap

Vai trò: Có vai trò dẫn truyền xung thần kinh từ tế bào này sang tế bào khác