Khái quát về các nhân tố bên trong

Các nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật gồm có:

+ Yếu tố di truyền: hệ gen chi phối tuổi thọ, tốc độ, giới hạn, thời gian sinh trưởng và phát triển.

+ Giới tính: ở từng thời kì, quá trình sinh trưởng và phát triển của giới đực và giới cái không giống nhau.

+ Hoocmôn sinh trưởng phát triển. 

  • Lý thuyết liên quan

    Bài tập các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển ở động vật - ĐGNL Hà Nội --- Xem chi tiết tại đây.